Regulamin konsultacji dietetycznej 

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo regulamin sklepu internetowego www.dietetykkliniczny.com, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Niniejszy sklep internetowy należy do Justyny Wąsik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Dietetyczny Barańska Justyna Wąsik z siedzibą w Krośnicach (56-320), ul. Szkolnej 23b, NIP: 9161381302, REGON: 021074982

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail wasik@dietetykkliniczny.com lub pod numerem telefonu 696 711 812.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator / Sprzedawca / Usługodawca – Justyna Wąsik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Dietetyczny Barańska Justyna Wąsik z siedzibą w Krośnicach (56-320), ul. Szkolnej 23b, NIP: 9161381302, REGON: 021074982, 
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Dietetyk – Justyna Wąsik lub inna osoba z nią współpracująca, posiadająca niezbędne kwalifikacje i udzielająca konsultacji dietetycznej za pośrednictwem Sklepu, 
 4. Jadłospis – usługa polegająca na sporządzeniu przez dietetyka indywidualnego jadłospisu, z uwzględnieniem potrzeb Kupującego na podstawie uprzednio przeprowadzonej z Kupującym konsultacji dietetycznej, 
 5. Konsultacja dietetyczna – świadczona przez dietetyka usługa polegająca na udzielenia konsultacji żywieniowej, zmiany i dobory nawyków żywieniowych, uzupełniania diety, dobory diety do potrzeb Klienta. Konsultacja dietetyczna świadczona jest w formie zdalnej (wideokonferencja) lub telefonicznej. Konsultacja dietetyczna nie jest ani konsultacją zdrowotną, ani świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 7. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Klient będący przedsiębiorcą na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
 9. Pakiet – zakupiona przez Kupującego usługa konsultacji dietetycznej lub konsultacji dietetycznej wraz z indywidualnym jadłospisem; 
 10. Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu), 
 11. Regulamin – niniejszy regulamin,
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
 13. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem, 
 14. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z usługi konsultacji dietetycznej, 
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
 16. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 2

Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz skorzystać ze świadczonych przez Usługodawcę usług, a uwidocznionych na stronie Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 5. Wszystkie ceny produktów i usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do dokonania zakupu w Sklepie dostępnych e-booków oraz do pobrania i odczytania jadłospisu przygotowanego przez dietetyka, poza wymienionymi w ust. 1 warunkami technicznymi, konieczne będą również:
  1. posiadanie poczty elektronicznej umożliwiającej pobranie i odczytanie pliku w formacie PDF, 
  2. posiadanie oprogramowania umożliwiającego odbiór i odczytanie pliku w formacie PDF. 
 1. Do skorzystania z dostępnej w Sklepie usługi polegającej na świadczeniu konsultacji dietetycznych w formie zdalnej, poza wymienionymi w ust. 1 powyżej warunkami technicznymi, konieczne będą również:
  1. dostęp w urządzeniu do mikrofonu i głośników, 
  2. łącze internetowe o przepustowości pozwalającej na transmisję obrazu z użyciem kamery i głośników. 

§ 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.   
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje następujące produkty i usługi:
  1. gotowy kilkudniowy jadłospis zawierający opis posiłków, listę zakupów, listę zamienników, 
  2. e-book z gotowymi przepisami, 
  3. konsultacje dietetyczne wraz ze sporządzeniem indywidualnego jadłospisu. 
 1. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 2. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 5

Składanie zamówienia 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów lub/i usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 
 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. 
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 6

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez serwis Przelewy24.pl. 

§ 7

Realizacja zamówienia – zakup gotowej diety 

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki, przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego albo przesłaniu treści cyfrowej na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej. 
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. 
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 6. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego na etapie składania zamówienia. 
 7. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia. 

§ 8

Realizacja usługi – konsultacje dietetyczne

 1. Konsultacja dietetyczna świadczona przez Usługodawcę nie jest konsultacją ani zdrowotną ani świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 
 2. Usługobiorcą konsultacji dietetycznej może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
 3. Konsultacja dietetyczna jest realizowana w formie zdalnej (wideokonferencja) lub telefonicznej. 
 4. Warunkiem świadczenia usługi konsultacji dietetycznej jest: 
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 
 • podanie niezbędnych danych do realizacji usługi, w tym danych dotyczących stanu zdrowia. 
 1. Usługobiorca może skorzystać z konsultacji dietetycznej poprzez zakupienie za pośrednictwem Sklepu jednego z dostępnych na Stronie Pakietów. 
 2. Usługodawca udostępnia następujące rodzaje Pakietów: 
 • Pakiet standardowy – składający się z 1 konsultacji dietetycznej, którą należy wykorzystać w terminie jednego miesiąca od daty zakupu Pakietu oraz 7-dniowego jadłospisu;
 • Pakiet klasyczny – składający się z 2 konsultacji dietetycznych oraz dwóch 7-dniowych jadłospisów; drugą z konsultacji dietetycznych należy wykorzystać w terminie do 60 dni od daty przesłania pierwszego jadłospisu; 
 • Pakiet premium – składający się z 6 konsultacji dietetycznych oraz z dwóch 7-dniowych jadłospisów; drugą i kolejne konsultacje dietetyczne należy wykorzystać w terminie 90 dni od daty przesłania pierwszego jadłospisu. 
 1. Dostępny w Sklepie Pakiet może zostać wykorzystany wyłącznie przez jedną i tą samą osobę. 
 2. Usługodawca zobowiązuje się do opracowania i przesłania Usługobiorcy jadłospisu na podstawie uprzednio przeprowadzonej konsultacji dietetycznej, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia odbycia konsultacji dietetycznej. Jadłospis będzie zawierać 7 dniowy indywidualny jadłospis wraz z listą zakupów i zamiennikami. Jadłospis zostanie wysłany do Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF. 
 1. Usługobiorcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania jadłospisu przysługuje prawo do naniesienia 2 poprawek, przy czym poprawki te mogą dotyczyć jedynie składników lub potraw. Chęć naniesienia poprawek należy zgłosić na adres e-mail Usługodawcy. 
 1. W przypadku skorzystania z Pakietu obejmującego dwie oraz sześć konsultacji dietetycznych obowiązują następujące zasady: 
 • na pierwszej z konsultacji dietetycznych Usługobiorca z Usługodawcą ustalą niezbędne dane do opracowania jadłospisu,
 • druga z konsultacji dietetycznych odbędzie się po 3 tygodniach od przesłania Usługobiorcy jadłospisu,
 • w Pakiecie Premium każda konsultacja dietetyczna będzie odbywać się co dwa tygodnie licząc od przesłania Usługobiorcy jadłospisu. 
 • W przypadku skorzystania z Pakiety klasycznego oraz Pakietu premium, pierwszy 7-dniowy jadłospis zostanie przesłany Usługobiorcy po pierwszej konsultacji dietetycznej, drugi zaś po drugiej konsultacji. 
 1. Usługobiorca po dokonaniu zakupu Pakietu otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail formularz z koniecznymi danymi do uzupełnienia (lub link do strony Sklepu, na którym taki formularz będzie dostępny). Gdy Usługodawca uzna to za konieczne, może poprosić Usługobiorcę o przedłożenie wyników badań (mowa o badaniach laboratoryjnych). Usługobiorca zobowiązuje się do odesłania Usługodawcy formularza (wraz z wynikami badań najpóźniej) na 2 dni przed umówionym z Usługodawcą terminem konsultacji dietetycznej. 
 1. Poza Pakietami wymienionymi w ust. 5 powyżej, Usługobiorca może również skorzystać z usługi Jednorazowej kontrolnej konsultacji dietetycznej.  Wymieniona usługa nie obejmuje usługi sporządzenia jadłospisu. 
 1. Termin konsultacji dietetycznej jest każdorazowo ustalany z Usługodawcą i potwierdzany korespondencją mailową na adres wskazany przez Usługobiorcę. 
 2. Ustalony termin konsultacji może zostać jednorazowo zmieniony nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem. 
 3. Nieprzystąpienie Usługobiorcy do wyznaczonego terminu konsultacji jest jednoznaczne z jej wykorzystaniem. Ponowne jego wykorzystanie jest niedopuszczalne. 
 4. Nieprzystąpienie Usługobiorcy do wyznaczonego terminu konsultacji przez pierwsze 20 minut jej trwania jest jednoznaczne z jej wykorzystaniem. 
 5. Konsultacje dietetyczne oraz utworzony przez Usługodawcę na ich podstawie jadłospis są przeznaczone na wyłączy użytek Usługobiorcy i nie mogą być wykorzystane ani przez osoby trzecie, ani w jakimkolwiek innym celu, a w szczególności w celach zarobkowych. 
 6. Konsultacja dietetyczna nie może być przez Usługobiorcę ani inne osoby trzecie utrwalana w jakiejkolwiek formie w części lub w całości. 
 7. Materiały, jakie Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy związane z konsultacjami dietetycznymi, w tym opracowany przez Usługodawcę jadłospis, nie mogą być przekazane, powielane, udostępniane czy rozpowszechniane jakąkolwiek formą, bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 8. Do realizacji usługi konsultacji dietetycznej zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu w części dot. składania zamówienia (§ 4) oraz formy dostawy i płatności (§5). 

§ 9

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument lub Klient będący przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://dietetykkliniczny.com/pdf/odstapienie-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 10. Konsument ustalając ze Sprzedawcą termin konsultacji dietetycznych przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem ww. terminem, czego konsekwencją jest zgoda na utratę prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu tego świadczenia (odbycia konsultacji dietetycznej) lub po upływie terminu wyznaczonej konsultacji dietetycznej w przypadku nieprzystąpienia do tej konsultacji. W sytuacji opisanej powyżej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta). 
 11. Konsument pobierając jadłospis lub e-booka w treści cyfrowej przed upływem 14 dnia na odstąpienie od umowy, wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przez upływem ww. terminu, czego konsekwencją jest zgoda na utratę prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu tego świadczenia (dostarczenie przez Sprzedającego jadłospisu lub e-booka). W sytuacji opisanej powyżej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta). 
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest jadłospis indywidualnie przygotowany przez Dietetyka z uwzględnieniem potrzeb Klienta (na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta). 

§ 10

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wasik@dietetykkliniczny.com
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 11

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,  
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://dietetykkliniczny.com/pdf/reklamacje.pdf jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Z Administratorem Kupujący może skontaktować w następujący sposób:  pod adresem korespondencyjnym: ul. Szkolna 23b, 56-320 Krośnice;  pod adresem poczty elektronicznej: wasik@dietetykkliniczny.com , pod numerem telefonu: 696 711 812.
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach oraz przez wskazany poniżej czas:
  • w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane będę przetwarzane przez okres trwania umowy; 
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a mianowicie z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane będę przetwarzane przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego; 
  • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a mianowicie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;
  • w celu prawidłowego świadczenia usługi konsultacji dietetycznej z wykorzystaniem danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, na co Usługobiorca musi wyrazić zgodę (podstawa prawa przetwarzania danych to art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody); dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 
 1. Podane przez Kupującego dane osobowe zostaną udostępnione następującym podmiotom:
  • bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, 
  • podmiotom świadczącym usługi płatności online – dotyczy osób, które dokonują płatności online, 
  • organom państwowym w przypadkach przewidzianych prawem. 

Dane te będą udostępnione w związku z realizacją umowy. 

 1. Klient posiada następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał jego dane osobowe), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację tych celów.  

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

Prawa autorskie 

 1. Materiały udostępniane Kupującemu, a w szczególności jadłospisy, stanowią własność Sprzedawcy i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm). Materiały te podlegają ochronie prawnej. 
 2. Kupujący nie jest uprawniony do sprzedawania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, odtwarzania, publikowania, edytowania, adoptowania, ani wykorzystania do innych celów niż wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy, a przekazanych przez Sprzedającego materiałów bez wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.203 r. 
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF – ważny od 23.08.2023 r.

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF – ważny do 22.08.2023 r.