Regulamin świadczenia usług dietetycznych
GABINET DIETETYCZNY BARAŃSKA Justyna Wąsik

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka Justynę Wąsik na rzecz Pacjentów.

§ 2. Definicje

Dietetyk – Justyna Wąsik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Dietetyczny Barańska Justyna Wąsik z siedzibą w Krośnicach, ul. Szkolna 23b , NIP: 9161381302, REGON: 0210074982
Pacjent – każda osoba, która korzysta z usług dietetycznych Dietetyka
Materiały – jadłospisy, diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, zwane w dalszej części także dietą

§ 3. Przedmiot działania

 1. Dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety, plany żywieniowe oraz bada skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Usługi te wykonywane są odpłatnie.
 2. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta bądź są odbierane przez Pacjenta osobiście u Dietetyka.

§ 4. Obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno – żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety.
 2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.
 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach.
 4. Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet.
 5. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.
 7. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu.
 8. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.
 9. Podczas pierwszej wizyty Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety, jadłospisu lub udzielenie porady dietetycznej lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

§ 5. Obowiązki Dietetyka

 1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie ustalonym z pacjentem.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Kwestie ochrony danych osobowych reguluje klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.
 2. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.
 3. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.

ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług Gabinetu Dietetycznego Barańska Justyna Wąsik. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.

Pobierz regulamin w formacie PDF